Generelt
Disse angitte vilkår regulerer kundens bruk av tjenester levert av Visumexpert AS, heretter kalt selger. Disse vilkårene gjelder for alle tjenester fra selger så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom.
Begrepsbruk
Et oppdrag kan bestå av tjenester for en eller flere personer. Således vil tjenester som skal utføres for en familie eller en bedrift som gjelder samme reise og destinasjon være ett oppdrag uavhengig av hvor mange personer som skal reise.
Med tredjepart menes enhver samarbeidspartner, herunder; ambassade, konsulat, offentlig myndighet, translatør eller transportør.
Priser
Prisene er oppgitt i NOK og inkluderer moms, f.t. 25 % på våre tjenester dersom ikke annet er angitt. Det beregnes ingen mva. på ambassadegebyr. Selger reserverer seg for eventuelle feil som kan oppstå på grunn av tekniske feil. Prisene gjelder kun for norske statsborgere. Selger tar forbehold om prisendringer hos tredjepart. Kunden bekrefter å ha gjort seg kjent med gjeldende priser for selgers tjenester, herunder behandlingsgebyr og transportkostnader, samt at selger gjør utlegg for avgifter til tredjeparts gjeldene priser. Kunden aksepterer at foretaket benytter ekspressfrakt, som innebærer høyere pris, ved eventuell forsinkelse hos tredjepart eller noen annen, dersom det er nødvendig for at dokument(ene) skal kunne leveres kunden til avtalt tid. Gjeldende prisliste ligger på selgers hjemmeside.
Dersom foretaket har sendt søknad, dokumenter mv. til tredjepart, må fullt behandlingsgebyr og transportkostnader betales, selv om oppdraget trekkes.
Dersom foretaket har startet behandlingen av oppdraget, må halvt behandlingsgebyr betales, selv om oppdraget trekkes. Selgers utlegg til tredjepart, derunder visumgebyr mv. hos ambassade, konsulat, offentlig myndighet eller andre, skal alltid dekkes av kunden.
Innvilget visum kan dessverre ikke avbestilles.
Betaling
Når søknaden er levert på ambassaden mottar du en faktura på e-post og en bekreftelse på at søknadsprosessen er i gang. Faktura må betales før vi returnerer pass og visum. Ved forsinket betaling tillegges et purregebyr på 63 kr. Gebyrer må betales selv om visumsøknaden blir avslått eller visumet ikke blir ferdig tidsnok. Innvilget visum kan dessverre ikke avbestilles.
Kundens ansvar
Den som er registrert som kunde (18 års aldersgrense) hos selger, er ansvarlig for betaling av de tjenester selger eller selgers samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Kunden er selv ansvarlig for å undersøke at den leverte tjenesten stemmer overens med kundens bestilling, herunder at visum er gyldig i den perioden kunden skal foreta sin reise.
Behandlingstid
Behandlingstiden hos ambassadene varierer. Det er anbefalt å søke visum senest 1-2 måneder før avreise. Normal behandlingstid hos de fleste ambassader er ca. 6-12 arbeidsdager. Noen ambassader tilbyr ekspress visering, 1-3 arbeidsdager, mot ekstragebyr. Det er vanligvis lengre behandlingstid dersom søker er født utenfor Norge, selv med norsk pass. I tillegg kommer eventuelt tid til postgang og innhenting av nødvendige dokumenter.
Selger har ingen ansvar for behandlingstiden eller feil hos tredjepart og gir ingen garanti for ovenstående behandlingstid. Selger kan heller ikke garantere for at man får et visum – det er kun ambassaden/konsulatet som avgjør dette og de kan avslå en visumsøknad uten begrunnelse. De kan også kreve at man skaffer ekstra dokumenter, for eksempel kvitteringer på at hotellbookinger eller andre reisebookinger er betalt når man skal ha visum. De kan også kreve personlig oppmøte og intervju om de ønsker dette. Vi gjør oppmerksom på at visumreglene og ambassadenes/konsulatets håndtering kan forandres på meget kort varsel. Dette gjelder også informasjon om behandlingstid. Derfor er det viktig at man er ute i god tid med visumsøknaden.
OBS: Ingen garanti for behandlingstid. Derfor: Start prosessen så snart som mulig.
Selgers ansvar
Dersom selger ikke utfører oppdraget til rett tid eller forsømmer arbeidet ovenfor kunden, har kunden rett til å kreve prisreduksjon eller å heve avtalen. Selger skal uansett først ha anledning til å rette opp eventuelle feil. Kunden skal melde feilen innen rimelig tid forut for kundens avreisedato slik at evt. feil kan rettes og skadevirkningene begrenses. Prisreduksjon eller heving skal kun skje dersom feilen er av vesentlig ulempe for kunden, og kunden har gjort oss kjent med forholdene som begrunner dette. Selgers ansvar er uansett begrenset oppad til kr. 5.000 per oppdrag fratrukket utlegg til tredjepart.
Øvrig ansvar
Dersom selger taper eller gjør skade på kundens dokument(er) plikter selger å erstatte det tap kunden påføres ved å gjenskaffe nytt (nye) eksemplar(er) av samme dokument(er). Selgers ansvar er uansett begrenset oppad til kr. 5.000 per oppdrag fratrukket utlegg til tredjepart. Med kundens dokument(er) menes for eksempel pass, visumsøknad, eksportdokument, anbefalingsbrev, invitasjon eller liknende. Selger er ikke ansvarlig for forsinkelser, feil, skade på eller tap av dokument(er) som skyldes tredjepart eller noen annen. Dette gjelder også dersom tredjepart er brukt etter anbefaling av foretaket.
Selger er ikke ansvarlig for eventuelt indirekte tap eller skade, for eksempel som følge av selger selv, tredjepart eller noen annen, feil, tap av -, skade på – eller forsinket levering av kundens dokument(er). Med indirekte tap eller skade menes for eksempel tapt handelsgevinst, tapt mulighet til å nå destinasjon, at reisedokument(er) viser seg å være ugyldig ved ankomst til destinasjon mv.
Reklamasjon
Kunden er selv ansvarlig for å undersøke at den leverte tjenesten stemmer overens med kundens bestilling, herunder at visum er gyldig i den perioden kunden skal foreta sin reise. Krav mot selger må fremsettes innen rimelig tid etter at tjenesten er levert eller skulle ha vært levert, samt innen rimelig tid forut for kundens avreisedato slik at selger har tilstrekkelig tid til å rette eventuelle feil. Fremsettes ikke krav innen ovennevnte frister, tapes retten til reklamasjon.
Endring i vilkårene
Selger forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.
Force majeure
Er selger forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er selger fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum. Dette gjelder også ved endringer i ambassadenes rutiner, regler og lover om visum.
Verneting
Alle tvister vedr. disse vilkårene skal avgjøres etter norsk rett. Oslo tingrett vedtas som rett verneting i alle saker tilknyttet tjenester levert av foretaket.
Personvern, sikkerhet og personopplysninger 
I forbindelse med bestillingen, godtar du som kunde at Visumexpert AS lagrer og bruker oppgitt informasjon fra deg til nødvendige formål i forbindelse med visumsøknad samt betaling for våre tjenester. Vi lagrer også all kommunikasjon vi har med deg via e-post. Visumexpert AS vil ikke utgi din personlige informasjon til tredjepart, med unntak av der det er påkrevet og nødvendig (eksempelvis ambassadene).